Handelsbetingelser

Handelsbetinglser hos MS Webpartner
Opdateret 27.08.2020

 

 

1. Generelt
Handelsbetingelser definerer forholdet imellem kunden og MS Webpartner.
Handelsbetingelserne er et tillæg til den enkelte ordre imellem kunden og MS Webpartner. MS Webpartner’s hjemmeside findes på adressen www.mswebpartner.dk

 

I forbrugerforhold er der fortrydelsesret ved onlinebestillinger, hvorefter kunden har ret til at fortryde en bestilling i op til 14 dage fra bestillingen. MS Webpartner’s ydelser som f.eks: Hjemmesider, Digitale services, Domæne oprettelser, Medierådgivning og lignende er imidlertid unikke og bliver individuelt tilpasset og fremstillet efter kundens ordre. Af hensyn til hurtig leverance af bestilling samt sikkerhed for fremtidig drift, vil MS Webpartner normalt påbegynde fremstilling og tilpasning af det bestilte straks efter at have fremsendt kundens ordre og modtaget accept på denne, herunder oprettelse på servere, backup af hjemmeside kunders nuværende site samt evt. opsigelse af nuværende leverandør.

 

 

Kunden accepterer ved afgivelse af bestillingen, at en eventuel fortrydelsesret automatisk ophører så snart, at MS Webpartner har påbegyndt fremstilling og tilpasning af det i ordren definerede.

I erhvervsforhold er der ikke fortrydelsesret og ordren er endeligt afgivet når kunden emailer “OK” til MS Webpartner.

MS Webpartner påbegynder umiddelbart produktion ved modtagelse af kundens “OK” ved at opsætte CRM system eller flytte data fra nuværende website / datakilder. MS Webpartner sætter siden op i standard layout eller samme layout stil som den bestående side. Såfremt at kunden ønsker et givent / nyt layout skal dette meddeles ved ordre. Evt. ændring af layouts foretages når kunden har leveret samtlige billede og tekst komponenter som kræves for at ændre layout. Ved ændring af layout / nyproduktion har kunden ret til maksimalt 3 retterunde, herefter faktureres 750,- kr pr. time for rettelser i layout og design. Hvis kunden levere “mockup” producerer MS Webpartner layout ud fra dette. Alle efterfølgende ændringer faktureres med 750,- kr. pr. time. Priser er ex. moms.

 

 

1.1. Brug og tilladelser
Kunden giver ved ordre MS Webpartner tilladelse til at oprette, redigere og servicere kundens data på den eller de aftalte platforme – f.eks kundens website, søgemaskiner og onlinekataloger.
Kunden giver MS Webpartner tilladelse til på kundens vegne at tiltræde handelsbetingelser, databehandleraftaler og andre former for standard aftaler hos 3. part som sikrer levering eller fortsat levering af serviceydelser leveret igennem MS Webpartner eller ydelser administreret af STOM.

Kunden giver ligeledes MS Webpartner tilladelse til at håndtere kundens domæner og dertilknyttede services forbundet med at sikre at MS Webpartner kan levere de aftalte ydelser.
Kunden indestår selv for egne rettigheder og evt. tilladelser til anvendelse af 3 parts logotypes, illustrationer, billeder, tekster og varemærker som leveres til MS Webpartner for digital publicering.
MS Webpartner har fuld og uindskrænket ejendomsret til alt leveret arbejde indtil dette er fuldt betalt.

 

 

1.2. Ansvar, GDPR
Kundens brug af et MS Webpartner services sker i enhver henseende på kundens eget ansvar. I forhold til GDPR indestår MS Webpartner for behandling af kundens data og sikkerhed som beskrevet i Cookie- & Privatlivspolitik. Det er kundens ansvar at informere MS Webpartner om kundens evt. behandling af personfølsomme data hvorefter MS Webpartner vil fremsende tillæg til Databehandleraftalen omhandlende personfølsomme data.

 

MS Webpartner har intet ansvar for tab af data af nogen art, herunder tab eller beskadigelse af installeret software m.v. udover de i databehandleraftalen beskrevne forhold er MS Webpartner er endvidere ikke ansvarlig for uvedkommendes adgang til kundens data eller systemer eller skader opstået i forbindelse hermed. Kunden er selv ansvarlig for alle eventuelle omkostninger opstået i relation til bestilling af ydelser via Internettet og brug af betalingssystemer tilknyttet Internettet. De i disse forretningsbetingelser indeholdte ansvarsfraskrivelser er gældende uanset om MS Webpartner måtte have handlet groft uagtsomt.

 

 

1.3. Serviceaftaler
Serviceaftale på websites omfatter teknisk opdatering og hosting af website. Optimering og opdateringer omfatter sikkerhedsopdateringer som kan forhindre at websitet angribes af 3. part samt løbende sikkerhedsrutiner på websitet så dettes funktion sikres.
Serviceaftaler løber i den periode som er specificeret i ordren og er gensidigt uopsigelige i aftaleperioden. Såfremt at kunden ikke har betalt sin serviceaftale har MS Webpartner har ret til at afvente med yderligere servicearbejde indtil aftalens forfaldne rater er betalt. Et sådant ophold i servicearbejde frigør ikke kunden fra betalingspligten.

 

 

1.3.1 Supportaftaler
Support aftaler på websites omfatter mulighed for hjælp til opdatering, løbende optimering, samt mulighed for at kontakte MS Webpartner’s support team og få hjælp med support relaterede spørgsmål.
I forbindelse med supportaftalen kan kunden vælge at maile tekst-og billed-ændringer til MS Webpartner eller modtage login og selv foretage ændringer. Alle ændringer som MS Webpartner skal foretage skal sendes på mail så disse er dokumenteret. Supportaftaler og disses SLA /Service Level Agreement) fremgår af MS Webpartner’s hjemmeside.

 

 

1.4. Udbedring af mangler og garantier
I tilfælde af mangler i den af MS Webpartner leverede service skal kunden gøre MS Webpartner opmærksom på den konkrete mangel ved at skrive en mail til: kontakt@mswebpartner.dk

Såfremt at manglen vedrører placerings garanti på Google gælder det at såfremt MS Webpartner mod forventning ikke være i stand til at leve op til denne garanti, forlænges serviceperioden med det antal dage som kundens profil ikke har ligget placeret som garanteret. Såfremt at MS Webpartner indenfor 60 dage ikke kan optimere kundens profil til den garanterede placering modtager kunden i stedet en Google AdWords-kampagne til samme værdi som de dage der ikke er opfyldt placeringsgaranti på.

 

 

1.5. Udløb af service
Kunden kan frit forlænge samarbejdet på en eller flere services ved udgangen af en serviceperiode. Forlængelse med ændringer eller opsigelse skal ske senest 3 måneder før serviceperiodens udløb.
Såfremt at kunden ikke opsiger eller ændre de enkelte aftaler forlænges disse men en ny kontraktperiode af samme længe som den forrige serviceperiode. Kunden kan altid opgradere til en dyrere variant af en service.

 

 

2 Ejerskab af Templates, grafikelementer og udvidelser (elementer)
Ejerskabet på samtlige elementer, som er stillet til rådighed af MS Webpartner, tilhører kunden uafhængig af om det enkelte elementer er modificeret eller ej.

 

 

3. Brug af kundeoplysninger
Et kundeforhold hos MS Webpartner inkluderer automatisk registrering af kundens navn, adresse og email i MS Webpartner’s e-post mailing liste. Kunder, der ikke ønsker en sådan registrering, skal selv gøre MS Webpartner opmærksom herpå.

 

 

3.2. Kontakt
Support, salg og regnskabsspørgsmål besvares 24/7 via e-mail til kontakt@mswebpartner.dk så vidt muligt inden for 24 timer.

 

 

3.3. Adresse-informationer
Kunden er forpligtet til altid at holde MS Webpartnerinformeret om sin nuværende adresse og e-mail. Dette skal ske til

kontakt@mswebpartner.dk

 

 

3.4. Servicebetaling
Betaling af services – uanset servicetype – faktureres forud for den aftalte periode.
Forudbetalt serviceperiode refunderes ikke med mindre andet udtrykkeligt fremgår af nærværende vilkår.

 

 

3.5. Betalingsbetingelser
Faktura sendes via email til den emailadresse som kunden har oplyst til MS Webpartner.
Med mindre at andet aftales faktureres alle aftaler 8 dage netto kontant fra ordredato med det fulde kontraktbeløb.
MS Webpartner’s produkter/ydelser leveres specialtilpasset til kunden, der således ikke har fortrydelsesret.
Betaler kunden ikke forfaldne beløb på forfaldsdagen, påløber der (uden varsel herom) 2% renter fra forfaldsdagen i henhold til lov om renter ved for sen indbetaling med tillæg af et rykkergebyr på DKK 100,- pr. rykker. Der pålægges ligeledes kompensationsgebyr på 310,- ved forsinket betaling. MS Webpartner forbeholder sig retten til at overdrage fordringen til 3. part, ligesom MS Webpartner kan ophæve aftalen
øjeblikkeligt ved for sen betaling. MS Webpartner har ret til at tilbageholde levering af serviceydelser indtil betaling er sket.
Tilbageholdelse af services fritager ikke kunden for betaling.
I forbindelse med eventuelle tilbagebetalinger, forbeholder MS Webpartner sig ret til at fradrage et beløb svarende til bankomkostninger og administrationsomkostninger i forbindelse med tilbagebetalingen til kunden.

 

 

3.6. Aftalers varighed
Aftaler løber i den periode som er defineret i den enkelte ordre. Herefter forlænges aftalen med en ny periode af samme varihed som den foregående hvis aftalen ikke er opsagt senest 3 måneder før fornyelsesdatoen. Hostingaftaler løber altid i minimum 12 måneder ad gangen. Fornyelsesdatoen vil normalt være den dato som kunden er faktureret eller servicen er startet – alt efter hvilken som ligger først. Den første dato er fornyelsesdatoen.

 

 

3.7. Opsigelse
Opsigelse skal ske skriftligt til kontakt@mswebpartner.dk. Opsigelse fritager ikke for evt. betalinger som på opsigelsesdagen er betalingspligtige – uanset om disse er faktureret eller ikke. Ved opsigelse fremsender MS Webpartner slutfaktura med mindre at andet er aftalt. Opsigelsen er først gyldig når MS Webpartner har bekræftet opsigelsen.

 

 

3.8. Ændring af service
Kunden kan til enhver tid ændre sin service til en servicetype til en højere pris. En eventuelt allerede forudbetalt service vil herved blive modregnet i prisen på den nye service. Ændring til en servicetype med en lavere pris kan kun ske med virkning fra en ny serviceperiode.

 

 

3.11. Fejl hos tredjemand og force majeure
Udover ovennævnte er STOM aldrig erstatningsansvarlig såfremt afbrydelser, driftsforstyrrelser, fejl, skader m.v. skyldes forhold uden for MS Webpartner’s kontrol, herunder lynnedslag, oversvømmelse, ildebrand, strejke, krig, terror, arbejdsnedlæggelse eller lockout, overbelastning af nettet, fejl i andres netværk, fejl hos tredjemand, systemnedbrud, andre force majeurehændelser mv.

 

 

3.12. Lovvalg og værneting
Eventuelle tvister og uoverensstemmelser skal afgøres ved de almindelige danske domstole i København.